Entrega do Prêmio Maria Augusta Saraiva
Entrega no Prêmio Maria Augusta Saraiva